Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

52 nước, 8 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua