Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

60 nước, 9 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua