tenten 1498 +13
Kuwin6789 1422 -13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

60 nước, 15 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết