Kuwin6789 1409 -11
tenten 1511 +11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

27 nước, 4 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết