tenten 1522 +11
Kuwin6789 1398 -11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

72 nước, 16 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua