Hwah 1654 +9
thongphung 1502 -9

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

31 nước, 2 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua