thongphung 1493 -9
Hwah 1663 +9

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

47 nước, 8 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua