tenten 1543 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

51 nước, 3 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết