thongphung 1476 -8
Hwah 1680 +8

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

64 nước, 15 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua