Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

23 nước, 5 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết