Quân đen 0 0
tenten 1543 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

71 nước, 9 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ