tenten 1543 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

73 nước, 7 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết