Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

12 nước, 0 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết