tenten 1560 +15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

60 nước, 9 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết