Ongcuong 1418 +18

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

37 nước, 5 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua