tenten 1575 +14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

71 nước, 9 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ