tenten 1556 +7
trieuca 1333 -7

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

72 nước, 9 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết