trieuca 1326 -7
tenten 1563 +7

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

67 nước, 7 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết