tenten 1570 +6
trieuca 1319 -6

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

44 nước, 4 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết