trieuca 1313 -6
tenten 1576 +6

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

53 nước, 3 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua