trieuca 1302 -5
tenten 1587 +5

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

31 nước, 2 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua