tenten 1592 +5
trieuca 1297 -5

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

74 nước, 4 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua