trieuca 1292 -5
tenten 1597 +5

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

103 nước, 9 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua