tenten 1602 -28
trieuca 1287 +28

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

41 nước, 4 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ