phat68 1476 +25
Tony110201 1696 -25

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2021

93 nước, 10 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua