phat68 1494 -6

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2021

38 nước, 2 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua