phat68 1488 +15
Meoluoi 1469 -15

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2021

37 nước, 2 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua