Meoluoi 1454 +18
phat68 1503 -18

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2021

34 nước, 2 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua