phat68 1508 -12
hkabc98765 1590 +12

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2021

63 nước, 9 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết