1234554321 1510 +14
phat68 1458 -14

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2021

64 nước, 7 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua