phat68 1464 +16
Huy1970 1458 -16

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2021

18 nước, 2 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ