Sky82 1601 +11
phat68 1480 -11

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2021

38 nước, 3 phút : 00 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua