Sky82 1622 +9
phat68 1459 -9

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2021

10 nước, 1 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ