letriduong 1602 -17
Hwah 1572 +17

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

81 nước, 10 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua