Hwah 1589 +16
letriduong 1585 -16

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

80 nước, 9 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua