Hwah 1619 +13
letriduong 1555 -13

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

92 nước, 14 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ