Hwah 1632 -14
HUNGCHAU 1670 +14

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

73 nước, 18 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ