Hwah 1618 -18
0997800424 1568 +18

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

51 nước, 7 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ