Tieudaodu2 1580 -16
Hwah 1582 +16

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

31 nước, 2 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua