Tieudaodu2 1557 -14
Hwah 1605 +14

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

42 nước, 2 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua