Tieudaodu2 1530 -11
Hwah 1632 +11

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

27 nước, 2 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua