Hwah 1643 +11
Tieudaodu2 1519 -11

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

30 nước, 3 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ