Hwah 1654 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

130 nước, 17 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua