Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

22 nước, 2 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ