Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/1/2021

43 nước, 3 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ