Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/1/2021

100 nước, 7 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết