Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

44 nước, 6 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết