Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/1/2021

57 nước, 9 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết