NVH1978 1512 +15
Cauthien 1499 -15

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

50 nước, 4 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua