Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/1/2021

71 nước, 12 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ